Comparteix aquesta entrada

La promoció de la salut dins les organitzacions. Entorns laborals saludables.

L’entorn laboral i les condicions de treball són importants determinants de la nostra salut. Un es pot fer preguntes com les següents:

Les condicions laborals precàries causen problemes de salut física o mental?

La salut dels treballadors pot afectar als nivells de productivitat o té capacitat d’impacte en l’èxit de l’empresa?

La comunitat on està ubicada la organització afecta als treballadors? I les condicions de treball poden afectar a la comunitat?

Totes aquestes qüestions giren a l’entorn d’un eix: treball/vida personal/família i comunitat, àmbits estretament relacionats.

La OMS defineix l’entorn de treball saludable¹ com aquell en què treballadors i directius col·laboren en un procés de millora continuada per promoure i protegir la salut. Aquesta definició contempla: seguretat de l’entorn físic, benestar provinent del medi psicosocial (organització i ambient de treball) i les formes en que es busca millorar la salut de treballadors família i altres membres de la comunitat.

A nivell europeu està establerta la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball (ENWHP) que, a banda d’assegurar la prevenció de riscos laborals, coincideix en un enfocament integral i integrat de la salut dels treballadors en les polítiques de l’empresa. Els resultats obtinguts per les iniciatives desenvolupades confirmen que promoure la salut en el treball (PST) millora l’ambient laboral, és rendible i beneficiòs per la organització, treballadors i societat.

A Catalunya, el Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP) i el Pla de salut de Catalunya 2016-2020 recullen com a objectiu impulsar la promoció de la salut en les empreses: una inversió de futur per aquestes.

Us animo a veure i comentar un vídeo que ens aproxima a les empreses que han iniciat línies de promoció de la salut dins la organització: Enllaç estratègies empresa saludable

El concepte d’entorn de treball saludable ha passat en poc temps d’un enfocament exclusiu a la seguretat ocupacional a la inclusió de factors promotors de salut com la organització (treball en equip i cooperació)  i cultura del treball, clima laboral (sentiment de pertinença), estils de vida, conciliació vida familiar, valorar nexes amb la comunitat, cultura inclusiva (acceptació diversitat i adaptació a diferents capacitats) i en alguns casos incloent com a valor el respecte pel medi ambient.

Tot això s’aconsegueix implicant tots els membres de l’organització, amb un lideratge clar orientat a “ser”, no tant a “produir” i seguint sempre el cicle de millora continuada.

El repte ja està presentat: l’enfoc a la salut i el benestar dels treballadors  pot permetre els equips humans a afrontar els nous reptes de l’empresa amb més energia i idees.

Natàlia Ventura
Infermera
Grup Recerca

BIBLIOGRAFIA:

¹ Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS https://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf

²Informació empresa saludable. Generalitat Catalunya.http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/empresa-promotora-salut

³Declaració de Luxemburg sobre la Pormoció de Salut en l’entorn laboral. http://insht.es/PromocionSalud/Contenidos/Promocion%20Salud%20Trabajo/Documentos%20ENWHP/Documentos%20estrategicos/Ficheros/22_1%20Declaracion_%20Luxemburgo.pdf

⁴Portal de Promoció de la Salut del Ministeri de treball. http://insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.2e7e1d6c79942ab0610d8f20e00311a0/?vgnextoid=541e8581a9b2c210VgnVCM1000008130110aRCRD

Altres articles

dormir
Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Dormir de forma más saludable

Los humanos pasan alrededor de un tercio de sus vidas durmiendo. El sueño cumple funciones esenciales para la preservación de la salud y del rendimiento.

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

El càstig de Zeus

Segons el mite grec, Pandora va ser la responsable d’obrir la caixa que contenia tots els mals i desgràcies i de repartir-los pel món: la