bretxa_digital

Comparteix aquesta entrada

La bretxa digital i la promoció de la salut: superant desigualtats per a un futur saludable

Ha aparegut l’oportunitat per millorar l’estat de la salut de les persones a través de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) tot facilitant l’augment dels coneixements del mateix usuari envers la seva salut.

Les noves tecnologies permeten realitzar  promoció i educació per a la salut i altres consultes a distància afavorint que les persones participin més activament en els seus processos de salut  tot reduint el seu impacte sobre la salut de les persones i assegurant el manteniment del sistema sanitari.

No obstant això, s’ha evidenciat una bretxa digital que implica desigualtats en l’accés i ús de les TIC en el context de la promoció de la salut.

La bretxa digital es refereix a la divisió existent entre les persones que tenen accés i utilitzen de manera adequada les TIC i aquelles que no ho fan. Aquesta divisió pot estar vinculada a factors socioeconòmics, geogràfics i culturals, i té conseqüències significatives en la promoció de la salut.

Un dels principals impactes de la bretxa digital en la salut és la desigualtat en l’accés a la informació. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’accés a informació precisa i fiable és fonamental per prendre decisions saludables i millorar el benestar. No obstant això, les persones amb un accés limitat a les TIC es troben en desavantatge, ja que no poden aprofitar plenament aquesta informació.

A més de l’accés a la informació, la bretxa digital també afecta la capacitat de les persones per usar les tecnologies digitals per millorar la seva salut. Aplicacions mòbils, dispositius de seguiment de l’activitat física i plataformes de telemedicina són exemples d’eines digitals que poden contribuir a l’autocora i al seguiment de la salut. No obstant això, si les persones no tenen els coneixements i habilitats adequats per usar aquestes eines, es troben excloses dels seus beneficis.

Per abordar aquesta bretxa digital, és essencial implementar mesures que fomentin l’accés equitatiu a les TIC i promoguin la inclusió digital. Algunes estratègies efectives inclouen:

– Millorar les infraestructures: És crucial desenvolupar i millorar la infraestructura de connexió a internet per garantir que totes les persones, independentment del seu lloc de residència, tinguin accés a la xarxa. Això pot incloure l’ampliació de la cobertura de banda ampla a les àrees rurals i aïllades.

– Accés a dispositius tecnològics: És important facilitar l’accés a dispositius tecnològics com ordinadors, tauletes o telèfons intel·ligents a preus assequibles per a totes les persones. Això pot implicar iniciatives de subvenció o préstec de dispositius en comunitats desfavorides.

– Formació digital: És essencial oferir formació en competències digitals a les persones que tenen menys experiència o habilitats tecnològiques tant a professionals com a usuaris.

– Contingut accessible i comprensible: És crucial garantir que el contingut relacionat amb la salut en línia sigui accessible per a totes les persones, incloent-hi aquelles amb discapacitats visuals, auditives o cognitives. Això pot implicar l’ús de formats adaptats, subtitulat en vídeos o l’ús de llenguatge senzill i comprensible.

La bretxa digital en la promoció de la salut és un repte rellevant que cal abordar per garantir un futur saludable i equitatiu per a totes les persones. És essencial implementar polítiques i iniciatives que promoguin l’accés equitatiu a les TIC i fomentin la inclusió digital, especialment en comunitats desfavorides contribuint al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (ODS).

Només així podrem aprofitar plenament el potencial de la tecnologia digital per millorar la salut i el benestar de tota la població.

Mariona Vilar Pont
Infermera
Col·legi d’infermeria. Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

Bibliografia:

1.        Vilar Pont M, Salgado Rodríguez MC, Paradell Blanc N, PInsach Bosch L. Impacto de la implementación de las nuevas tecnologías para innovar y transformar la atención primaria:la enfermera tecnológica. Aten Primaria Práctica. diciembre de 2021;3:100116.

2.        Alfonsel M, Cabrer M, Canalda A, Casasampera G, Francisco FJ, Ibern P, et al. Las TICs en la sanidad del futuro. Sociedad de la información. Colecc Fund Telefónica. 2007;1:185-8.

3. Organització Mundial de la Salut. (2013). Informe sobre la salut en el món 2013: La investigació per a una cobertura sanitària universal. Organització Mundial de la Salut.

4. Goberna-Tricas, J., & Meléndez-Moral, J. C. (2019). The digital divide in health education: Myth or reality? Journal of Medical Internet Research, 21(3), e13216.

5. Tecnologías digitales para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas [Internet]. ITU. [citado 8 de junio de 2023]. Disponible en: https://www.itu.int:443/es/mediacentre/backgrounders/Pages/icts-to-achieve-the-united-nations-sustainable-development-goals.aspx

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Treball Social i promoció de la salut

El Treball Social és una disciplina acadèmica que promou el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social i l’enfortiment i l’alliberament de les persones.